Privacyverklaring Koelservice Maasbree b.v.

Koelservice Maasbree b.v., Arnoudstraat 16, 5993 CS  Maasbree, KvK 57718180 (hierna “Koelservice Maasbree” genoemd) verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Koelservice Maasbree is voor de verwerking van uw persoonsgegevens de verantwoordelijke partij. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koelservice Maasbree verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Emailadres 
- Bankrekeningnummer (IBAN) 
Koelservice Maasbree verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Koelservice Maasbree  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, echter uitsluitend nadat u expliciet 
  toestemming heeft gegeven voor opname in ons mailingbestand.
- contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  
  voeren; dit kan voortvloeien uit een overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij 
  daartoe wettelijk verplicht zijn.
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, ook dit kan voortvloeien uit een 
  overeenkomst die wij met u afgesloten hebben of omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
- Koelservice Maasbree  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
  bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
- als u solliciteert bij Koelservice Maasbree willen wij contact met u kunnen opnemen en uw 
  geschiktheid voor de functie beoordelen, de rechtsgrond hiervoor is “gerechtvaardigd belang”. 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

- Koelservice Maasbree zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra de koop- of onderhoudsovereenkomst volledig is afgehandeld en u zich niet als terugkerende klant heeft geregistreerd, vernietigen wij jaarlijks alle gegevens behoudens de factuur of facturen aan u, waarvoor wij een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar hebben. Om u ook later nog optimaal voor reparatie en onderhoud van dienst te kunnen zijn, bewaren wij de technische tekeningen nog 10 jaar na oplevering van het project; hierop staan uw naam en de gegevens van het oplever- c.q. montage-adres.
- Als wij geen arbeidsovereenkomst met u als sollicitant aangaan, bewaren wij uw gegevens niet langer dan 4 weken, tenzij u expliciet toestemming geeft die gegevens nog een jaar te bewaren.

Delen met anderen

Koelservice Maasbree verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koelservice Maasbree blijft voor u de verantwoordelijke partij voor deze verwerkingen. 

Dit zijn uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten (blokkeren) of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, blokkering of verwijdering op ieder moment sturen naar Koelservice Maasbree op bovengenoemd adres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken; dit ter bescherming van uw privacy. Koelservice Maasbree zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat wij sommige gegevens niet mogen verwijderen vanwege een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld vanwege de belastingwetgeving. 
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag 

Beveiliging

Koelservice Maasbree neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, bij voorkeur telefonisch op 077-465 35 56.

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken uitsluitend geanonimiseerde cookies voor functionele en analytische doeleinden. Dat betekent dat wij u niet kunnen identificeren na een bezoek aan onze website. 

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van juni 2020.